WWW w PRZEBUDOWIE

Pracujemy dla Ciebie, byś mógł skorzystać z naszego bogatego doświadczenia.
Gdy budujesz, remontujesz, pragniesz coś zmienić, zaadaptować budynek - JESTEŚMY do TWOICH usług.

Dla CIEBIE pracujemy również nad nową stroną internetową,
by była kompendium wiedzy przydatnej TOBIE przy podejmowaniu decyzji budowlanych.

Nowe WWW tworzymy dla CIEBIE!

Aktualności

Główny Urząd Nadzowu Budowlanego opublikował wyjaśnienie dot. obowiązku sporządzania charakterystyki energetycznej budynku, z którym można zapoznać się na naszych stronach.
Poniżej prezentujemy tekst wyjaśnienia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Tekst ukazał się na stronie GUNB w dniu 27 stycznia 2009 r.
„W sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku"
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, dotyczącym obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, informujemy co następuje.
Przepisy ustawy z dnia 19 września 2007r.o zmianie ustawy - Prawo budowlane )dz.U. Nr 191,poz.1373)  wprowadziły do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156poz.1118 z późń. zm.) obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytku oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Zgodnie ze znowelizowanym art. 57 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopie świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi opracowanie dotyczące istniejącego budynku i obowiązek jego sporządzenia należy spełnić na etapie oddania obiektu do użytkowania, a nie na etapie projektu.

Należy zaznaczyć, że powyższy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Natomiast o konieczności sporządzenia świadectwa decyduje moment złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przez inwestora, niezależnie od daty decyzji o pozwoleniu na budowę. W konsekwencji, gdy inwestor złożył wniosek przed 1 stycznia 2009 r., przepis art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane  nie ma zastosowania.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami rozporządzeń z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 228 poz.1513)_ oraz w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 228 poz.1514),  do budynków, wobec których przed dniem 1 stycznia 2009 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje sie dotychczasowe przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Reasumując, niezależnie od faktu, że obiekt budowlany budowany jest przy spełnieniu przepisów techniczno-budowlanych dotychczas obowiązujących, podlega on ocenie energetycznej i obowiązkowi sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z regulacją zawartą w art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane."
Go to top