WWW w PRZEBUDOWIE

Pracujemy dla Ciebie, byś mógł skorzystać z naszego bogatego doświadczenia.
Gdy budujesz, remontujesz, pragniesz coś zmienić, zaadaptować budynek - JESTEŚMY do TWOICH usług.

Dla CIEBIE pracujemy również nad nową stroną internetową,
by była kompendium wiedzy przydatnej TOBIE przy podejmowaniu decyzji budowlanych.

Nowe WWW tworzymy dla CIEBIE!

Porady

Pamiętaj:
  • nie należy kupować (zamawiać) projektu budowlanego, dopóki nie zapoznasz się z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącym Twojej działki lub decyzją o warunkach zabudowy tej działki (jeśli brak planu). Może się zdarzyć, że kupisz projekt, który nie będzie odpowiadał warunkom zapisanym w w/w dokumentach. 
  • przed podjęciem decyzji o lokalizacji budynku na działce należy sprawdzić, czy w miejscu przewidzianej lokalizacji nie przebiegają linie (naziemne lub podziemne): telefoniczna, energetyczna, gazowa, wodociągowa czy kanalizacyjna 
  • upewnij się, że teren przewidziany do zabudowy nie znajduje się w strefie chronionej przez Konserwatora Zabytków lub w strefie wyłączonej z prawa zabudowy z uwagi na blisko przebiegające linie energetyczne, gazociągi, tory kolejowe czy drogi kołowe

Jeśli jesteś pewien (posiadasz już wyrys i wypis z miejscowego planu lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy), że na Twojej działce może zostać wybudowany dom, który sobie wybrałeś, to pamiętaj, że należy załatwić:

1. Dokonać adaptacji zakupionego gotowego projektu budowlanego lub wykonać projekt indywidualny - w ramach tego należy wykonać projekt zagospodarowania działki na aktualnej mapie (musi to wykonać osoba z uprawnieniami do projektowania), dokonać ewentualnych przeróbek w projekcie gotowym, oczywiście w granicach jakie dopuszcza autor projektu

2. Uzyskać warunki na przyłączenie do sieci: 

  • energetycznej (obowiązkowo)
  • wodociągowej i kanalizacyjnej (obowiązkowo)
  • gazowej ( jeśli istnieje i przewidujesz korzystanie z gazu ziemnego)
  • telefonicznej ( jeśli przewidujesz korzystanie z tej sieci

Uwaga: do uzyskania pozwolenia na budowę nie jest wymagane posiadanie warunków na przyłącza mediów, wystarczy przedłożyć oświadczenie zarządcy sieci o możliwości podłączenia. Jednak nie zwalnia to z obowiązku uzyskania w/w warunków.

3. Wykonać projekty na przyłącza przewidywanych mediów

4. Dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania przyłączy poszczególnych mediów (zamiar wykonania przyłącza energii elektrycznej i wody oraz kanalizacji można dokonać albo w Starostwie Powiatowym albo u zarządcy sieci, pozostałe tylko w Starostwie)

5. Uzyskać decyzję o lokalizacji zjazdu

6. Wykonać projekt na zjazd

7. Uzyskać pozwolenie na budowę domu

8. Uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu

9. Uzyskać pieczątkę na pozwoleniu na budowę domu, że decyzja stała się ostateczna i wykupić dziennik budowy

10. Uzyskać pieczątkę na pozwoleniu na budowę zjazdu, że decyzja stała się ostateczna i wykupić dziennik budowy

11. Zgłosić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zamiar rozpoczęcia budowy

- po zakończeniu wszystkich prac kontynuujemy załatwianie spraw, teraz należy:

12. Uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

13. Uzyskać mapę inwentaryzacyjną zabudowanej działki

14. Po zakończeniu całości robót należy zgłosić ten fakt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i uzyskać potwierdzenia zakończenia budowy

Uwaga: powyższe to sprawy podstawowe, mogą niekiedy dojść dodatkowe obowiązki; np. niezbędne może być uzgodnienie projektu z właściwym terytorialnie konserwatorem zabytków, mogą być wymagane inne uzgodnienia stosownie do zaistniałej sytuacji

  • niektóre z tych spraw można załatwiać równolegle
  • na niektóre budynki należy po zakończeniu prac uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
  • wszystkie te prace można zlecić do załatwienia i wykonania osobie fizycznej lub firmie np.

Agencji Budowlanej PROBUD - www. agencjabudowlana.pl

Go to top